บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 27/10/2563

ก่อนจะเริ่มเจริญภาวนาพระคาถาชินบัญชร ให้ตั้งนะโม ๓ จบ และระลึกถึง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม รังสี) ด้วยคำว่า" ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ปิย...

บทพาหุงมหาการุณิโก (บทพุทธชัยมงคล และ บทชัยปริตร)บทพุทธชัยมงคลพาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลา...

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก๑. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส  ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต วะตะโส ภะคะวา....

ความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธรา มิได้อยู่ที่การใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยและฐานันดรอันสูงส่ง แต่ความสุขของทั้งสองพระองค์มาจากการเปิดเผยพระหฤทัยต่อกัน และแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในส่วนลึกที่ส...

ลักษณะพระพุทธรูป :พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ความเป็นมา :ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นไทร พระอ...

ลักษณะพระพุทธรูป :พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย ความเป็นมา :เป็นท่านั่...