บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 17/06/2562
ความสุขของเจ้าชายและเจ้าหญิง

ความสุขของเจ้าชายและเจ้าหญิง

ความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธรา มิได้อยู่ที่การใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยและฐานันดรอันสูงส่ง แต่ความสุขของทั้งสองพระองค์มาจากการเปิดเผยพระหฤทัยต่อกัน และแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในส่วนลึกที่สุดต่อกัน ทั้งสองพระองค์ไม่สนพระทัยในพระกระยาหารที่ตกแต่งประณีต อบร่ำด้วยเครื่องเทศ หรือแพรพรรณไหมหลากสีสัน ในขณะที่ทรงรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะการฟ้อนรำและดนตรี ทั้งสองพระองค์ก็มิได้ทรงหลุดลอยไปกับความบันเทิงเริงรมย์เหล่านั้นสองพระองค์ทรงมีความใฝ่ผันของพระองค์เอง เพื่อแสวงหาคำตอบอันเกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณและการสร้างสรรค์สังคมใหม่...

คัดลอกมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือเรื่อง "คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ เล่ม๑" ประพันธ์โดย ติช นัท ฮันห์

http://www.thammasukho.com/th/product/411804/product-411804