บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 01/12/2563
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

๑. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส  ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะโส ภะคะวา. อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ. อะระหันตัง สิระสา นะมามิ. สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ. วิชชาจะระณะ สัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ. วิชชาจะระณะ สัมปันนัง สิระสา นะมามิ. สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ. สุคะตัง สิระสา นะมามิ. โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ. โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ.

 

๒. อิติปิโส  ภะคะวา  อะนุตตะโร วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ วะตะโส ภะคะวา. อะนุตตะรัง สะระณังคัจฉามิ. อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ. ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ. ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ. สัตถาเทวะ มะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ. สัตถาเทวะ มะนุสสานัง สิระสา นะมามิ. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. พุทธัง สิระสา นะมามิ. อิติปิโส ภะคะวา ฯ

 

๓. อิติปิโส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะ ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะ ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะ ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะ ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะ ลักขะณะ ปาระมิ จะสัมปันโน.

 

๔. อิติปิโส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุ สะมาธิ ญาณะ สัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา อาโปธาตุ สะมาธิ ญาณะ สัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา เตโชธาตุ  สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา วาโยธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา อากาสะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโสภะคะวา วิญญาณะธาตุ  สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน.

 

๕. อิติปิโส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกาธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา ยามาธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา ตุสิตาธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุ สะมาธิ  ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา ปะ ระ นิม มิตะ วะ สะ วัตตีธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ สะมาธิ  ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุ สะมาธิญาณะ สัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา  อะรูปาวะจะระธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน.

 

๖. อิติปิโส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุ สะมาธิ  ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา ทุติยะฌานะ ธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน.

 

๗. อิติปิโส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา เนวะสัญญา นาสัญญา ยะ ตะ นะ ธาตุ สะมาธิ   ญาณะสัมปันโน.

 

๘. อิติปิโส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุ สะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา โสตาปัตติผะละธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปันโน.

 

๙. กุสะลา ธัมมา อิติปิโส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชัมภู ทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะ นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง อา ปา มะ จุ ปะ, ที มะ สัง อัง ขุ, สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ, อุ ปะ สะ ชะ สะ เห ปาสายะโส ฯ โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ อิสวาสุ สุสวาอิ กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิ. 
 

๑๐. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิปัญจะ อิสสะโร ธัมมา. กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมา สัมพุทโธ สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. จาตุมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน อุอุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ตาวะติงสา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ยามา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา พรหมาสัททะ ปัญจะสัตตะ สัตตา ปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ ปุริสะทัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. นิมมานะระตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา เหตุโปวะ สัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา สังขาระขันโธ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโท พุทธะปะผะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. พรหมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นัตถิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

 

๑๑. นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา กะระกะนา เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วัตติ วัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง สัปปุริสะสาวัง มะหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิ วิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ. สาวัง คุณัง วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง สุขัง สิริ รูปัง จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

 

๑๒. นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิโส ภะคะวา. นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม. นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธสังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง. นะโม พุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะตัสสะ หาโยนะโม อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุอะมะอะ วันทา นะโมพุทธายะ นะอะกะติ  นิสะระณะ  อาระปะขุทธัง  มะอะอุ  ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ

 

วิปัสสิต สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วินาสสันตุ

 

บทกรวดน้ำ ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้าง และ สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ขอให้ค้ำชูอุดหนุน คุณบิดา มารดา พระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณ ญาติกา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร และ มิตรรักสนิท เพื่อนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พญายมราช นายนิริยบาล ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่  ศิริคุตอำมาตย์ ชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงภวัคคพรหม และเบื้องล่างต่ำสุด ตั้งแต่โลกันตมหานรก และอเวจี ขึ้นมาจนถึง โลกมนุษย์ สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และ เทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้ได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบัน และอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญฯ

พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง สังฆัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ

 


ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราชาวพุทธศาสนิกชน ควรสวดภาวนาทุกเช้า ค่ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งอานิสงส์จากการสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำทุกวันจะเป็นบ่อเกิดแห่ง มหาเตชัง มีเดชมาก มหานุภาวัง มีอานุภาพมาก และ นำมาซึ่ง ลาภยศ สุขสรรเสริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย แคล้วคลาดจากอุปัทวันตราย และความพินาศทั้งปวง ตลอดทั้งหมู่มารร้าย และ ศัตรูคู่อาฆาตไม่อาจแผ้วพานได้ ตามประวัติจากต้นฉบับเดิม ได้มีการกล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ใดได้สวดภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเป็นประจำ ทุกเช้า ค่ำ เพื่อเป็นการบูชา รำลึกถึงพระพุทธเจ้า บุคคลนั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิ และแม้จะภาวนาพระคาถาอื่นๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่สูงเท่ากับการภาวนาพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้เพียงครั้งเดียว


หนังสือสวดมนต์ ธรรมภาวนา (ราคาเพียง เล่มละ 20 บาท) สนใจสั่งซื้อ ได้ที่ :

http://www.thammasukho.com/th/product/407290/product-407290?category_id=81871

หรือ ติดต่อสั่งซื้อกับเราได้ทาง  Tel : 095-4641956 , Line : @thammasukho 

"หนังสือสวดมนต์ ธรรมภาวนา" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ไหว้พระ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร บทพาหุงมหาการุณิโก ฯลฯ โดยเนื้อหาภายในเล่มนั้น จะมีการอธิบายให้เข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญของพระคาถาต่างๆ  นอกจากนั้นแล้ว หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ ยังได้มีการรวบรวมบทสวดสำหรับพิธีทางศาสนา เช่น คำอาราธนาศีล ๕, คำอาราธนาศีล ๘, คำถวายสังฆทาน, คำถวายผ้าป่า ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจปฏิบัติธรรมทุกเพศทุกวัย