บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 01/12/2563
บทพาหุงมหาการุณิโก

บทพาหุงมหาการุณิโก

บทพาหุงมหาการุณิโก (บทพุทธชัยมงคล และ บทชัยปริตร)

บทพุทธชัยมงคล

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

- ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะพญามาร ซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้อง ด้วยธรรมวิธีมี ทานบารมี เป็นต้นนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

- ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะอาฬวกะยักษ์ดุร้าย ผู้มีจิตกระด้างลำพอง หยาบช้ายิ่งกว่าพญามาร เข้ามารุกรานราวีตลอดรุ่งราตรี ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี คือ ขันติธรรมนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

- ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะพญาช้าง ชื่อ นาฬาคิรี ซึ่งกำลังตกมันจัด ทารุณโหดร้ายยิ่งนัก ดุจไฟป่าจักราวุธ และสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ พระเมตตานั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

- ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะมหาโจร ชื่อ องคุลีมาล ผู้ดุร้าย ในมือถือดาบไล่ตามพระองค์ไปตลอดทาง๓โยชน์ ด้วยวิธีบันดาลมโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

- ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะคำกล่าวใส่ร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ผูกท่อนไม้กลมแนบเข้ากับท้อง แสร้งทำประหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ ด้วยวิธี สมาธิอันงาม คือ ความระงับพระหฤทัยนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

- ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยดวงประทีป คือ พระปัญญา ได้พบทางชนะสัจจกนิครนถ์ ผู้มีนิสัยตลบตะแลง มีสันดานโอ้อวดมืดมน ด้วยเทศนาญาณวิธี คือ รู้อัชฌาสัยแล้วตรัสเทศนานั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

- ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี โปรดให้พระโมคคัลลานะ เถระพุทธชิโนรส เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีอันให้อุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

- ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะพรหมผู้มีนามว่า ท้าวพกา ผู้มีฤทธิ์ อันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีมืออันท้าวภุชงค์ คือ ทิฏฐิที่ตนถือผิดรึงรัดไว้แน่น ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษ คือ เทศนาญาณนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

- นรชนใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพุทธชัยมงคลคาถา ๘ บทนี้ทุกๆ วัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนก ถึงซึ่งวิโมกข์สิวาลัย อันเป็นบรมสุข แล


พระพุทธชัยมงคลคาถา หรือ พระคาถาพาหุง  เป็นพระคาถาที่ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการ ที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ การสวดมนต์บทนี้เป็นประจำ ก็เหมือนเราได้ทบทวนหลักธรรมอันเป็นสิริมงคลนี้อยู่เป็นนิจ เมื่อเราระลึกถึง และน้อมนำเอาธรรมะอันเป็นมงคลเหล่านี้ มาใช้ในชีวิต ชีวิตของเราย่อมพบแต่ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง


บทชัยปริตร

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุเตชะยะมังคะลัง

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานังนันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโตปะโมทะติ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมังปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถปะทักขิเณ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเต

คำแปล บทชัยปริตร

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ ทรงประกอบแล้วด้วย พระมหากรุณา พระบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทรงถึงแล้วซึ่ง การตรัสรู้อันอุดม ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

ขอท่านจงมีชัยชนะ ในมงคลพิธี ดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมาร ณ โคนโพธิพฤกษ์ ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่า ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี และขณะดี ครู่ดี บูชาดีแล้วในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย กายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา วจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา มโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา ความปรารถนาของท่านเป็น ประทักษิณส่วนเบื้องขวา สัตว์ทั้งหลายกระทำกรรมอันเป็นประทักษิณแล้ว ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ


หนังสือสวดมนต์ ธรรมภาวนา (ราคาเพียง เล่มละ 20 บาท) สนใจสั่งซื้อ ได้ที่ :

http://www.thammasukho.com/th/product/407290/product-407290?category_id=81871

หรือ ติดต่อสั่งซื้อกับเราได้ทาง  Tel : 095-4641956 , Line : @thammasukho 

"หนังสือสวดมนต์ ธรรมภาวนา" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ไหว้พระ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร บทพาหุงมหาการุณิโก ฯลฯ โดยเนื้อหาภายในเล่มนั้น จะมีการอธิบายให้เข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญของพระคาถาต่างๆ  นอกจากนั้นแล้ว หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ ยังได้มีการรวบรวมบทสวดสำหรับพิธีทางศาสนา เช่น คำอาราธนาศีล ๕, คำอาราธนาศีล ๘, คำถวายสังฆทาน, คำถวายผ้าป่า ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจปฏิบัติธรรมทุกเพศทุกวัย