บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 01/12/2563
พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร

ก่อนจะเริ่มเจริญภาวนาพระคาถาชินบัญชร ให้ตั้งนะโม ๓ จบ และระลึกถึง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม รังสี) ด้วยคำว่า

" ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโม พุทธายะ "

๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

- พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราช ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรส คือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

- มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกร เป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

-  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ พระธรรม อยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณ อยู่ที่อก

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

- พระอนุรุทธะ อยู่ที่ใจ พระสารีบุตร อยู่เบื้องขวา พระอัญญาโกณฑัญญะ อยู่เบื้องหลัง พระโมคคัลลาน์ อยู่เบื้องซ้าย

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานัน ทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะ โสตะเก.

- พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

- มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ ดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่าง ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

๗. กุมาระกัสสะโป เถโรมะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

- พระเถระกุมารกัสสปะ ผู้แสวงบุญ ทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ.

- พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

- ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีล ให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

- พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

- พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

๑๒. ชินานา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

- อนึ่ง พระชินพุทธเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลาทิคุณอันมั่นคง  คือ สัตตะปราการเป็นอาภรณ์ มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

- ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุมัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

- ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโค สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

- ข้าพระพุทธเจ้า ได้รับ การอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ


พระคาถาชินบัญชร เป็น พระคาถาที่ตกทอดมาจากลังกา โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ค้นพบในคัมภีร์โบราณ และได้นำมาเผยแพร่ เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ นิยมท่องพระคาถานี้ เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง  ความหมายของพระคาถาชินบัญชร นั้น..

คำว่า “ชิน” หมายถึง “พระพุทธเจ้า” คำว่า “บัญชร” หมายถึง “กรง หรือ เกราะ” เมื่อรวมเป็นคำว่า “ชินบัญชร” ก็จะหมายถึง “กรง หรือ เกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้า”


หนังสือสวดมนต์ ธรรมภาวนา (ราคาเพียง เล่มละ 20 บาท) สนใจสั่งซื้อ ได้ที่ :

http://www.thammasukho.com/th/product/407290/product-407290?category_id=81871

หรือ ติดต่อสั่งซื้อกับเราได้ทาง  Tel : 095-4641956 , Line : @thammasukho 

"หนังสือสวดมนต์ ธรรมภาวนา" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ไหว้พระ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร บทพาหุงมหาการุณิโก ฯลฯ โดยเนื้อหาภายในเล่มนั้น จะมีการอธิบายให้เข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญของพระคาถาต่างๆ  นอกจากนั้นแล้ว หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ ยังได้มีการรวบรวมบทสวดสำหรับพิธีทางศาสนา เช่น คำอาราธนาศีล ๕, คำอาราธนาศีล ๘, คำถวายสังฆทาน, คำถวายผ้าป่า ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจปฏิบัติธรรมทุกเพศทุกวัย