บทสวดมนต์ & บทสวดทางศาสนพิธี

ปรับปรุงล่าสุด 27/05/2563

คำบูชาพระรัตนตรัยอิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ คำนมัสการพระรัตนตรัยอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะ...

บททำวัตรเช้าสวดคำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเริ่มทำวัตรเช้าโย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,- พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว,สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,- พระธร...

บททำวัตรเย็นสวดคำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเริ่มทำวัตรเย็น[ คำที่อยู่ในวงเล็บ( _ ) ต่อท้าย เป็นคำสำหรับผู้หญิงสวด ]โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,- พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์...

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก๑. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส  ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต วะตะโส ภะคะวา....

บทพาหุงมหาการุณิโก (บทพุทธชัยมงคล และ บทชัยปริตร)บทพุทธชัยมงคลพาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลา...

ก่อนจะเริ่มเจริญภาวนาพระคาถาชินบัญชร ให้ตั้งนะโม ๓ จบ และระลึกถึง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม รังสี) ด้วยคำว่า" ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ปิย...