บทสวดมนต์ & บทสวดทางศาสนพิธี

ปรับปรุงล่าสุด 17/06/2562

คำบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ คำนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวั...

บททำวัตรเช้า สวดคำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเริ่มทำวัตรเช้า โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, - พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว, สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, -...

บททำวัตรเย็น สวดคำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเริ่มทำวัตรเย็น [ คำที่อยู่ในวงเล็บ( _ ) ต่อท้าย เป็นคำสำหรับผู้หญิงสวด ] โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, - พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหัน...

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ๑. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต วะตะโส ภะคะวา. อิ...

บทพาหุงมหาการุณิโก (บทพุทธชัยมงคล & บทชัยปริตร) บทพุทธชัยมงคล พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะล...

ก่อนจะเริ่มเจริญภาวนาพระคาถาชินบัญชร ให้ตั้งนะโม ๓ จบ และระลึกถึง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม รังสี) ด้วยคำว่า " ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ป...