บทสวดมนต์ & บทสวดทางศาสนพิธี

ปรับปรุงล่าสุด 23/08/2562

คำบูชาพระรัตนตรัยอิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ คำนมัสการพระรัตนตรัยอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะ...

บททำวัตรเช้าสวดคำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเริ่มทำวัตรเช้าโย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,- พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว,สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,- พระธร...

บททำวัตรเย็นสวดคำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเริ่มทำวัตรเย็น[ คำที่อยู่ในวงเล็บ( _ ) ต่อท้าย เป็นคำสำหรับผู้หญิงสวด ]โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,- พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์...

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก๑. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส  ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะโส ภะคะวา. อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต วะตะโส ภะคะวา....

บทพาหุงมหาการุณิโก (บทพุทธชัยมงคล & บทชัยปริตร)บทพุทธชัยมงคลพาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ-...

ก่อนจะเริ่มเจริญภาวนาพระคาถาชินบัญชร ให้ตั้งนะโม ๓ จบ และระลึกถึง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม รังสี) ด้วยคำว่า" ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ปิย...