สัตตปัพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา

Wishlist: (1)

สัตตปัพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา

พระอมราภิรักขิต(อมโร เกิด) วัดบรมนิวาส : รจนา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส : ทรงชำระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

บุพพสิกขาวรรณนา เป็นหนังสือแสดงอธิบายพระวินัยที่ท่านพระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด) เป็นผู้รจนาขึ้น ท้ายหนังสือบอกไว้ว่าเสร็จทั้งหมดในปีวอก พุทธศักราช ๒๔๐๓ นับเป็นปีรัชกาลที่๑๐ ในรัชกาลที่๔ หนังสือ บุพพสิกขาวรรณนา พร้อมด้วยบุพพสิกขา ซึ่งเป็นต้นเดิม เป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลแก่การศึกษาปฏิบัติพระวินัย อันถือว่าเป็นรากแก้วพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก แม้ในบัดนี้ ได้มีหนังสือวินัยมุขพร้อมกับนวโกวาทเป็นหลักสูตรแห่งการศึกษาที่ใช้ทั่วไปแล้ว แต่ถ้าหากได้มี บุพพสิกขากับบุพพสิกขาวรรณนา สำหรับศึกษาประกอบเข้าไปอีก ก็จะได้ความรู้เทียบเคียงกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งยังใช้เกื้อกูลแก่การปฏิบัติพระวินัยได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2030010185853
 • ขนาดรูปเล่ม : 15.4 x 23 x 2.5 ซ.ม.
 • จำนวน : 470 หน้า
 • น้ำหนัก : 726 กรัม

 

คงเหลือ
หนังสือ 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 400.00
  สินค้าคงเหลือ