กลับไปหน้ารวมสินค้า

สัตตปัพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

สัตตปัพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา

พระอมราภิรักขิต(อมโร เกิด) วัดบรมนิวาส : รจนา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส : ทรงชำระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

บุพพสิกขาวรรณนา เป็นหนังสือแสดงอธิบายพระวินัยที่ท่านพระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด) เป็นผู้รจนาขึ้น ท้ายหนังสือบอกไว้ว่าเสร็จทั้งหมดในปีวอก พุทธศักราช ๒๔๐๓ นับเป็นปีรัชกาลที่๑๐ ในรัชกาลที่๔ หนังสือ บุพพสิกขาวรรณนา พร้อมด้วยบุพพสิกขา ซึ่งเป็นต้นเดิม เป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลแก่การศึกษาปฏิบัติพระวินัย อันถือว่าเป็นรากแก้วพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก แม้ในบัดนี้ ได้มีหนังสือวินัยมุขพร้อมกับนวโกวาทเป็นหลักสูตรแห่งการศึกษาที่ใช้ทั่วไปแล้ว แต่ถ้าหากได้มี บุพพสิกขากับบุพพสิกขาวรรณนา สำหรับศึกษาประกอบเข้าไปอีก ก็จะได้ความรู้เทียบเคียงกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งยังใช้เกื้อกูลแก่การปฏิบัติพระวินัยได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 2030010185853
  • ขนาดรูปเล่ม : 15.4 x 23 x 2.5 ซ.ม.
  • จำนวน : 470 หน้า
  • น้ำหนัก : 726 กรัม

 

  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 3 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

สัตตปัพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา

฿ 400
 สินค้าคงเหลือ 3 ชิ้น