กลับไปหน้ารวมสินค้า

ปฐมสมโพธิ

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

ปฐมสมโพธิ หลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก

สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ทรงเรียบเรียง

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชำระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"ปฐมสมโพธิ" เป็นหนังสือที่แสดงประวัติของสมเด็จพระบรมศาสดา จัดว่าเป็นสำคัญ ในหมวดหนังสือว่าด้วยพระพุทธศาสนา ซึ่งกล่าวถึงพุทธประวัติ เป็นตอนๆ ตามข้อความที่มุ่งจะกล่าวถึง เรียงเป็นคำของพระสังคีติกาจารย์บ้าง เรียงเป็นคำเล่าของสมเด็จพระบรมศาสดาเองบ้าง เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ชาติกถา, อภิสัมโพธิกถา, ธัมมเทสนาธิฏฐานกถา, ธรรมจักกัปปวัตตนสูร, อนัตตลักขณสูตร, จาริกกัณฑ์, ราชคหกัณฑ์, พุทธกิจจกถา, มหาปรินิพพานสูตร และธาตุวิภัชชนกถา

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 2010010221713
  • ขนาดรูปเล่ม : 15.5 x 23 x 1.6 ซ.ม.
  • จำนวน : 264 หน้า 
  • น้ำหนัก : 448 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 5 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

ปฐมสมโพธิ

฿ 60
 สินค้าคงเหลือ 5 ชิ้น