ประวัติชีวิตและอดีตชาติ พระอรหันต์ ๘ ทิศ

Wishlist: (0)

ประวัติชีวิตและอดีตชาติ พระอรหันต์ ๘ ทิศ

การบำเพ็ญบารมีก่อนบรรลุธรรมของพระสาวกทั้ง๘

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ท่านอาจารย์ปัญญา ใช้บางยางและคณะ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"ประวัติชีวิตและอดีตชาติ พระอรหันต์ 8 ทิศ การบำเพ็ญบารมีก่อนบรรลุธรรมของสาวกทั้ง 8" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เป็นที่น่าสนใจของท่านสาธุชนทั้งหลาย ในด้านการศึกษาเพื่อค้นหาความจริงจากบทสวดนมัสการพระอรหันตสาวก และเพื่อส่งเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนา บทสวด "นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ" เป็นหนึ่งในบทสวดนอบน้อมพระอรหันตสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 8 องค์ เมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติแล้วทั้ง 9 ท่าน ก็คือพระอรหันต์ผู้พ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงแล้ว การนมัสการบูชาพวกท่าน จึงเป็นการบูชาพระอรหันต์เจ้า 9 องค์ 8 ทิศ เนื้อหาในบทสวดจัดให้พระอรหันตสาวกสถิตอยู่ มีพระอรหันตสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลาง เมื่อพิจารณาถึงใจความในบทสวดแล้ว ก็น่าสนใจว่าบทสวดนี้แต่งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด เพราะบาลีในบทสวดไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ทั้งปัจจุบันนี้ก็ได้มีปรารภการสร้างเจดีย์เพื่อบูชาพระอรหันต์ 8 ทิศ ขึ้นมาด้วย นอกจากนี้ "อาจารยปัญญา ใช้บางยาง" ได้เขียนบทความพิเศษเพื่อขยายความในเรื่อง "บทสวดนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ" เพื่อให้ท่านที่ใคร่ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นแบบอย่างชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจให้สาธุชนชาวพุทธทั้งหลายร่วมกันปกป้อง รักษา และสืบทอดพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ โดยปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ 4 ประการ อาทิ ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรม และอุปถัมภ์ธรรม

สารบัญโดยสังเขป

- บทสวดนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
- บทความพิเศษของอาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง
พระอรหันต์องค์ที่ 1 : พระอัญยาโกณทัญญเถระ (พระอรหันต์ประจำทิศบูรพา ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านรัตตัญญู)
พระอรหันต์องค์ที่ 2 : พระควัมปติเถระ (พระอรหันต์ประจำทิศพายัพ ภิกษุผู้ห้ามน้ำท่วมตามพุทธบัญชา)
พระอรหันต์องค์ที่ 3 : พระสารีบุตรเถระ (พระอรหันต์ประจำทิศทักษิณ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีปัญญามาก)
พระอรหันต์องค์ที 4 : พระมหาโมคคัลลานเถระ (พระอรหันต์ประจำทิศอุดร ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีฤทธ์มาก)
พระอรหันต์องค์ที่ 5 : พระมหากัสสปเถระ (พระอรหันต์ประจำทิศอาคเนย์ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านธุดงค์)
พระอรหันตืองค์ที่ 6 : พระราหุลเถระ (พระอรหันต์ประจำทิศอีสาน ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านใคร่ศึกษา)
พระอรหันต์องคืที่ 7 : พระอานนทเถระ (พระอรหันต์ประจำทิศปัจฉิม ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า)
พระอรหันต์องค์ที่ 8 : พระอุบาลีเถระ (พระอรหันต์ประจำทิศหรดี ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านวินัย)

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 9786160309030 
 • (ปกแข็ง) 628 หน้า
 • ขนาดรูปเล่ม : 153 x 217 x 36 มม.
 • น้ำหนัก : 1020 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์ : สีเดียว
 • ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
คงเหลือ
หนังสือ 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 300.00 ฿ 270.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ