หัวใจกรรมฐาน

Wishlist: (0)

หัวใจกรรมฐาน การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐานแบบดั้งเดิมในพระไตรปิฎกพร้อมคำอธิบายในอรรถกถา

รจนา : พระญาณโปนิกเถระ , แปล : พลตรีนายแพทย์ชาญ สุวรรณวิภัช

 

เนื้อหาภายในเล่ม

การแปลหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ปีเศษ ซึ่งนับว่าค่อนข้างนานมากเพราะชั้นแรกตั้งใจแต่เพียงจะเก็บใจความสำคัญไว้ เพื่อเตือนความจำในการปฏิบัติและเพื่อศึกษากันในหมู่ผู้สนใจ แต่เมื่ออ่านหนังสือนี้หลายๆ ครั้ง ยิ่งเกิดความประทับใจในคุณค่าของหนังสือเล่มนี้มากยิ่งขึ้น ครั้นจะใช้การแปลแบบรวบรัดก็ดูจะเป็นการตัดทอนประโยชน์มหาศาลที่ผู้อ่านสมควรจะได้รับ จึงหันมาแปลอย่างจริงจังก็พบอุปสรรคอย่างมาก จากการตีความในศัพท์สำนวนทางปรัชญาและทางศาสนา และเพราะมุ่งจะถอดความจากต้นฉบับออกมาให้หมดทุกตัวอักษร จึงดูเหมือนสำนวนของผู้แปลจะเคอะเขินและรุ่มร่ามมากเกินไป เมื่อผู้แปลนำความขัดข้องใจเหลานี้เรียนให้พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ทราบ ท่านก็ให้ความเมตตากรุณากับผู้แปลอย่างมาก โดยได้เอื้อเฟื้อแก้ไขการแปลให้มีความหมายถูกต้องตรงกับต้นฉบับเดิม และยังช่วยเกลาสำนวนให้กะทัดรัดอ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ทั้งได้กรุณาเขียนคำอนุโมทนาให้ด้วย ผู้แปลขอกราบและรำลึกถึงคุณของท่านไว้อย่างสูงในที่นี้ด้วย และนับว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบุญมาก จึงได้รับผลตอบแทน คือธรรมอันถูกต้องตรงตามต้นฉบับภาษาอังกฤษจากท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนี โดยจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสนใจในความสำคัญของวิธีเจริญสติที่พระพุทธเจ้าทรงสอน อันมีชื่อว่า สติปัฏฐาน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่มีความลึกซึ้งและครอบคลุมการปฏิบัติกรรมฐานอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยแนะแนวทางขั้นต้นให้ผู้อ่านเข้าใจคำสอนเกี่ยวกับสติปัฎฐานได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

หนังสือเล่มนี้เกิดจากความเชื่ออย่างลึกซึ้งว่า การเจริญสัมมาสติอย่างเป็นระบบตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร เป็นวิธีง่าย ๆ และเป็นทางตรง เป็นวิธีการฝึกที่ละเอียดสมบรูณ์ ให้ผลดีที่สุดในการฝึกและพัฒนาจิตเพื่อใช้ในกิจประจำวันและในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำไปสู่ผลที่สูงสุด คือความหลุดพ้นของจิติย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงจากความโลภ โกรธ และหลงได้จริง

คำสอนของพระพุทธเจ้า แสดงวิธีการฝึกจิตและอารมณ์ของกรรมฐานแบบต่างๆ ไว้มากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เหมาะสมกับจริต อุปนิสัยและความสามารถที่แต่ละคนแตกต่างกัน แต่กระนั้น วิธีต่างๆ เหล่านั้น ก็รวมลงทั้งหมดในสติปัฏฐาน ซึ่งพระพุทธองค์พระบรมสาสดาตรัสเรียกว่า ทางสายเดียว ดังนั้นจึงเป็น การสมควรอย่างยิ่งที่จะให้ชื่อสติปัฏฐานว่าหัวใจของกรรมฐานในพระพุทธศาสนาหรือยิ่งกว่านั้นว่าหัวใจของพระธรรมทั้งหมด (ธรรมหทัย) หัวใจที่ยิ่งใหญ่นี้ แท้จริงก็คือศูนย์กลางที่สุบฉีดโลหิตไปหล่องเลี้ยงทั่วร่างกายของธรรมกาย

สารบัญ : หัวใจกรรมฐาน

 • หัวใจกรรมฐาน
 • หัวใจของกรรมฐานในพระพุทธศาสนา
 • มหาสติปัฏฐานสูตร
 • มาลัยแห่งความหลุดพ้น 

เนื้อหาปกหลัง : หัวใจกรรมฐาน

หนังสือ หัวใจกรรมฐาน ของพระญาณโปนิก พระเถระชาวเยอรมันแห่งประเทศศรีลังกา ซึ่งมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า The Heart of Buddhist Meditation นี้ เป็นที่รวบรวมที่ดีมากแหล่งหนึ่งแห่งความรู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนา โดยเฉพาะวิปัสสนาภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐาน มีปริยัติทั้งของเดิมที่มีในพระไตรปิฏกและคำอธิบายในอรรถกถา มีทั้งสอนจากฝ่ายคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทและจากคัมภีร์ฝ่ายมหายาน ตลอดจนคำแนะนำชี้แจงของอาจารย์ยุคต่อมาภายหลังในสายการปฏิบัติของท่านผู้นิพนธ์หนังสือเอง เพียงเท่านี้ก้็เป็นความพิเศษที่น่าสังเกตอยู่แล้ว แต่ข้อที่เป็นลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังมีอยู่อีก กล่าวคือเป้นหนังสือเขียนขึ้นโดยมุ่งให้เหมาะกับชีวิตจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมในอุตสาหกรรมและสังคมที่เรียกว่าพัมนาแล้ว ซึ่งมีความวุ่นวายและคับแค้นทางจิตใจมาก กล่าวได้ว่าผูเขียนหนังสือนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กล่าวมานั้น ทั้งโดยเนื้อหาที่แสดงและโดยภาษาที่ใช้ ทำให้หนังสือ หัวใจกรรมฐาน ได้รับความชื่นชม เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ผู้สนใจทางพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก ดังปรากฎว่าหลังจากเริ่มพิมพ์เผยแพร่ในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2505 แล้ว ก็ได้มีการพิมพ์จำหน่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 9789747033892
 • จำนวน : 307 หน้า
 • ขนาด : 14.3 x 20.9 x 2 ซ.ม.
 • น้ำหนัก : 421 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 7 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 220.00 ฿ 198.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ